Jaarrekening

Samenstellen jaarrekening met accountantsverslag

Op basis van de administratie en door u te verstrekken gegevens stellen wij een jaarrekening op met de daarbij behorende toelichting. Financiële analyses maken deel uit van het accountantsverslag.

Geconsolideerde jaarrekening
Wanneer sprake is van een onderneming die eigenaar is van andere ondernemingen wordt van alle ondernemingen een samengevoegde balans en winst- en verliesrekening opgesteld. Bij het opstellen van deze samengevoegde balans en winst- en verliesrekening worden de onderlinge vorderingen, schulden en leveringen geëlimineerd. Door deze eliminatie geeft de jaarrekening een goed inzicht in de cijfers van de groep als geheel.

Opstellen managementletter/adviesbrief
Naar aanleiding van de door ons verrichte werkzaamheden leggen wij relevante bevindingen in een brief vast. Tevens geven wij in deze brief adviezen om tot verbetering van geconstateerde zaken te komen.

Samenstellingsverklaring
In de samenstellingsverklaring zijn de taken en verantwoordelijkheden van zowel u als ons vastgelegd.

Publicatie jaarrekening
Een Besloten Vennootschap (B.V.) dient, afhankelijk van de omvang, een beknopte dan wel uitgebreide jaarrekening bij het Handelsregister te deponeren. Deze gedeponeerde jaarrekening kan door iedereen worden ingezien.

Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt de vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening plaats. In de notulen van deze vergadering worden deze en andere genomen besluiten schriftelijk vastgelegd.

Overzicht kengetallen en branchecijfers
In dit overzicht nemen wij financiële kengetallen van het bedrijf over meer jaren op. De ter vergelijking opgenomen branchecijfers ontlenen wij aan door banken e.d. verzamelde en gepubliceerde branchegegevens.

Copyright © York Accountants B.V. Websiteontwikkeling en ontwerp door ICTOriginal.