Onze diensten

Accountancy

Wij richten ons op het ondersteunen, adviseren en coachen van ondernemers bij hun bedrijfsvoering. Hierbij is onze doelstelling dat het rendement van de onderneming verbetert en dat wij kansen voor u signaleren.

Wij kunnen het volgende voor u betekenen:

 • samenstellen van jaarrekeningen
 • periodieke rapportages opstellen
 • opstellen van begrotingen
 • administratieve organisatie en interne controle
 • adviezen op het gebied van financiële verslaglegging
 • advisering en begeleiding in automatisering
 • opzetten van budgetterings- en kostprijssystemen
 • rentabiliteitsonderzoeken
 • bedrijfseconomische advisering
 • analyse van resultaatontwikkeling

Daarnaast bieden wij de volgende ondersteunende diensten aan:

 • inrichten van de administratie
 • administratie (online) verzorgen, waarbij u via internet inzicht heeft in uw kentallen
 • verlenen van administratieve bijstand

Dit is een greep uit onze werkzaamheden. Onze dienstverlening varieert namelijk van het inboeken van de administratie tot het geven van strategisch advies. We zijn flexibel in de diensten die u aan ons uitbesteedt. Wat ons betreft regelen wij de zaken waar u de tijd of kennis niet voor in huis heeft.

Fiscaal advies

De belastingdienst is niet de grootste vriend van een ondernemer. Zeker met de stortvloed aan complexe wetten en regels die tegenwoordig over ons worden uitgestort. Probeer dan maar eens door de bomen het bos te blijven zien! Bij York Accountants zijn we bekend met al deze belastingwetten en -regels, zodat wij de uiteindelijke resultaten wél leuker voor u kunnen maken. Samen zorgen we ervoor dat u – binnen de grenzen van de wet – zo min mogelijk belasting betaalt.

U kunt ons onder andere raadplegen bij:

 • inkomsten-, vennootschaps- en omzetbelasting
 • (her)structurering van ondernemingen
 • loonbelasting en sociale verzekeringen
 • successie- en schenkingsrecht
 • fiscaal-juridische vraagstukken
 • fiscale aspecten van vermogensbeheer

Salarisadministratie

Salarisverwerking is meer dan alleen het berekenen van het bruto- en nettoloon. Bij salarisverwerking krijgt u te maken met onder meer loonheffing, arbeidsrecht en verzuimproblematiek. Het verlonen is een periodiek terugkerend proces waarbij kwaliteit en continuïteit van groot belang zijn. De salarisafdeling van York Accountants denkt én doet graag actief met u mee. Vanuit ons kantoor in Gouda maar eventueel ook bij u op locatie.

Op onderstaande gebieden kunnen wij u uitstekend van dienst zijn:

 • salarisadministratie
 • salarisstroken
 • loonbelastingopgaven
 • sociale verzekeringen
 • pensioenopgaven
 • arbeidsrecht

Pensioenen

Het onderwerp pensioen mag zich de laatste jaren verheugen in een sterk groeiende belangstelling. De kwetsbaarheden van ons pensioenstelsel zijn in de afgelopen jaren pijnlijk duidelijk geworden met als gevolg dat steeds meer mensen zich bewuster bezighouden met hun pensioensituatie. Leefden we tot het eind van de vorige eeuw in de veronderstelling dat ons pensioen stond als een huis. De afgelopen jaren is de betrekkelijkheid daarvan zichtbaar geworden. De vraag dient zich aan waarom deze kwetsbaarheden niet eerder zichtbaar zijn geworden. Was daar een economische en financiële crisis voor nodig?

Wij helpen de ondernemer, de werkgever, de werknemer òf de particulier om inzicht te krijgen in de werkelijke pensioensituatie. Waar zitten gaten of waar loop je als pensioengerechtigde of als werkgever eventuele risico’s. Of misschien is het pensioen wel goed geregeld. Ook dat is prettig om te weten.

Wij onderscheiden bij onze dienstverlening de volgende relatiegroepen:

 • De ondernemer (zowel de DGA, zelfstandig ondernemer als vrije beroepsbeoefenaar)
 • De werkgever
 • De werknemer
 • De particulier

Detachering

Bij problemen op de administratieafdeling door het wegvallen van de controller of een andere belangrijke financiële kracht of tijdelijk extra ondersteuning nodig bij een bepaald project kunt u een beroep doen op onze professionals.

Wij detacheren voor kortere of middellange termijn administratieve en professionals, waardoor uw bedrijfsproces wordt gewaarborgd. U bent verzekerd van continuïteit. En u heeft de garantie dat een professional beschikbaar is en blijft, zonder vaste loonkosten.

Voordelen van detachering:

 • mogelijkheid om ook taken en projecten uit te laten voeren waar u zelf niet voor kunt instaan
 • ademruimte bij veranderingsprocessen
 • flexibele beschikking over gekwalificeerd personeel
 • hoge graad van specialisatie (een diepere en betere matching op langere termijn)
 • minimale vaste bezetting
 • operationele continuïteit
 • projectmatige ondersteuning
 • all-in tarief op basis van projectduur

Jaarrekening

Samenstellen jaarrekening met accountantsverslag
Op basis van de administratie en door u te verstrekken gegevens stellen wij een jaarrekening op met de daarbij behorende toelichting. Financiële analyses maken deel uit van het accountantsverslag.

Geconsolideerde jaarrekening
Wanneer sprake is van een onderneming die eigenaar is van andere ondernemingen wordt van alle ondernemingen een samengevoegde balans en winst- en verliesrekening opgesteld. Bij het opstellen van deze samengevoegde balans en winst- en verliesrekening worden de onderlinge vorderingen, schulden en leveringen geëlimineerd. Door deze eliminatie geeft de jaarrekening een goed inzicht in de cijfers van de groep als geheel.

Opstellen managementletter/adviesbrief
Naar aanleiding van de door ons verrichte werkzaamheden leggen wij relevante bevindingen in een brief vast. Tevens geven wij in deze brief adviezen om tot verbetering van geconstateerde zaken te komen.

Samenstellingsverklaring
In de samenstellingsverklaring zijn de taken en verantwoordelijkheden van zowel u als ons vastgelegd.

Publicatie jaarrekening
Een Besloten Vennootschap (B.V.) dient, afhankelijk van de omvang, een beknopte dan wel uitgebreide jaarrekening bij het Handelsregister te deponeren. Deze gedeponeerde jaarrekening kan door iedereen worden ingezien.

Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt de vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening plaats. In de notulen van deze vergadering worden deze en andere genomen besluiten schriftelijk vastgelegd.

Overzicht kengetallen en branchecijfers
In dit overzicht nemen wij financiële kengetallen van het bedrijf over meer jaren op. De ter vergelijking opgenomen branchecijfers ontlenen wij aan door banken e.d. verzamelde en gepubliceerde branchegegevens.

Belastingaangiften

Samenstellen aangiften
De volgende soorten aangiften kunnen worden samengesteld:

 • aangifte inkomstenbelasting (bijvoorbeeld voor de ondernemer met een eenmanszaak, de firmant in een vof, de maat in een maatschap, de directeur-aandeelhouder of de particulier);
 • aangifte vennootschapsbelasting (bijvoorbeeld voor de B.V.);
 • aangifte dividendbelasting (bij dividenduitkering van bijvoorbeeld een B.V. aan privé);
 • aangifte erfbelasting (bij overlijden) of schenkbelasting (bij schenking).

Bezwaarprocedures
Niet altijd wordt de ingediende aangifte gevolgd door de Belastingdienst. U ontvangt dan een aanslag die afwijkt van de aangifte. Zijn er goede gronden, dan kunt u tegen de aanslag bezwaar maken. VormFiscaal kan u hierin bijstaan. Want het zou zonde zijn als u hierbij geld laat liggen.

Starters

Er komt nogal wat kijken bij het starten van een eigen bedrijf. Misschien hebt u dat al eens ervaren. Juist in deze fase is het van essentieel belang om de zaken gedegen aan te pakken. Wij ondersteunen u graag bij uw eerste stappen op het ondernemerspad.

Een greep uit onze startersbegeleiding:

 • ondersteuning bij het opstellen van een ondernemingsplan en een bedrijfsstrategie
 • begeleiding bij het kiezen van een rechtsvorm
 • uitvoeren van een markt- of brancheanalyse
 • adviseren over belastingvoordelen
 • aanmelden van de onderneming bij diverse instanties
 • functioneren als deskundige gesprekspartner bij financieringsaanvragen bij een bank
 • opzetten van een financiële en/of loonadministratie

Maak ook gebruik van ons gratis inloop spreekuur op vrijdagochtend. Van 10 uur tot 11 uur kunt u terecht voor al uw startersvragen.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Maak een afspraak voor een persoonlijk kennismakingsgesprek